Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (Engelli Araçları hk)

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin; (II/C/1.1) bölümünde yer alan “Engelli sağlık kurulu raporu” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, söz konusu tanımdan sonra gelmek üzere aşağıdaki “Çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER)” tanımı eklenmiş ve “Engellilik derecesi (oranı)” tanımında yer alan “Engelli” ibaresi “Engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.

Engellilik sağlık kurulu raporu: 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 20/2/2019 tarihinden itibaren yetkili sağlık kurumlarından alınan 18 yaşını doldurmuş erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu veya raporun alındığı tarihte yürürlükte olan engelli sağlık kurulu raporu verilmesine yönelik ilgili diğer yönetmelik/mevzuat çerçevesinde 20/2/2019 tarihinden önce yetkili sağlık kurumlarından alınan (18 yaşın altında olan çocuklar için alınanlar dahil) engelli sağlık kurulu raporunu,”

Çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER): 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, 20/2/2019 tarihinden itibaren yetkili sağlık kurumlarından alınan 18 yaşını doldurmamış çocuklar için özel gereksinim raporunu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/C/1.2.1) bölümünün;

a) Birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“18 yaşını doldurmuş malul veya engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olması gerekir. 18 yaşını doldurmamış malul veya engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için ise 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporunu veya bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan, “7” özel gereksinim kodu ile “Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)” bilgileri çerçevesinde özel gereksinim düzeyini içeren ÇÖZGER’i haiz olması gerekir. Bununla birlikte, ilgili Yönetmelik gereği 18 yaşını dolduran malul veya engellilerin haiz olduğu daha önceki yıllara ait ÇÖZGER’e göre işlem yapılması mümkün bulunmadığından, bu kişilerin 18 yaşını doldurduktan sonra bu istisnadan yararlanabilmeleri için engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olmaları gerektiği tabiidir.”

b) İkinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya özel koşul gereksinimi (ÖKGV) olduğuna dair gereksinim düzeyini (“7” özel gereksinim kodunu) içeren ÇÖZGER’in bir örneğinin (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneğinin)” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Dördüncü paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Beşinci paragrafında yer alan “incelenerek” ibaresinden sonra gelmek üzere “bahsi geçen raporun aranan şartları taşıdığının tespitini müteakip geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/C/1.2.2) bölümünün;

a) Birinci paragrafında yer alan “engelli” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Altıncı paragrafında yer alan “yalnızca” ibaresi “18 yaşını doldurmuş malul veya engellilerden” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen malul veya engelliler” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler” şeklinde değiştirilmiş ve bu paragrafın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“18 yaşını doldurmamış malul veya engellilerin bu uygulamadan faydalanabilmesi için ise 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen, sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerekliliğine ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair engellilik sağlık kurulu raporunu veya bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından alınan, sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerektiğine dair değerlendirme ve “7” özel gereksinim kodu ile “Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)” bilgileri çerçevesinde özel gereksinim düzeyini içeren ÇÖZGER’i haiz olmaları gerekir. Bununla birlikte, ilgili Yönetmelik gereğince 18 yaşını dolduran malul veya engellilerin haiz olduğu daha önceki yıllara ait ÇÖZGER’e göre işlem yapılması mümkün bulunmadığından, bu kişilerin 18 yaşını doldurduktan sonra bu istisnadan yararlanabilmeleri için sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerekliliğine ve engellilik derecesinin %90 veya daha fazla olduğuna dair erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporunu haiz olmaları gerektiği tabiidir.”

c) Yedinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Dokuzuncu paragrafında yer alan “fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “fotokopisi, engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’in bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Onuncu paragrafında yer alan “incelenerek” ibaresinden sonra gelmek üzere “bahsi geçen raporun aranan şartları taşıdığının tespitini müteakip geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II/C/1.3) bölümünün;

a) Altıncı paragrafında yer alan “sağ ayağı ampute” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya her iki ayağında/dizinde ayaklarını kullanmaya mani aynı oranda kısıtlılık” ibaresi eklenmiştir.

b) Yedinci paragrafında yer alan “otomatik vitesli taşıtlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere, “fren ve gaz pedallarında özel tertibat yaptırılmasını gerektirir başkaca engelinin olmaması kaydıyla,” ibaresi eklenmiştir.

c) Sekizinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) Onuncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Bu uygulamadan yararlanılabilmesi için engellilik durumunun, engellilik sağlık kurulu raporu ile tevsik edilmesi gerekir.

20/2/2019 tarihinden itibaren düzenlenen engellilik sağlık kurulu raporlarına istinaden işlem yapılabilmesi için raporun “Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir” değerlendirmesini içermesi şarttır. Bu tarihten itibaren düzenlenmekle birlikte söz konusu değerlendirmeyi içermeyen raporlara istinaden işlem yapılmaz.

Bununla birlikte, 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarına istinaden işlem yapılabilmesi için ise raporun, maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın sadece otomatik vitesli taşıtların) kullanılması gerektiğine dair değerlendirme içermesi gerekir. 20/2/2019 tarihinden önce düzenlenen raporlardan; taşıtın hareket ettirici aksamında özel tertibat yaptırılması gerektiğine dair değerlendirme bulunmayanlar ile “Özel tertibatlı araç kullanabilir”, “Otomatik vitesli araç kullanabilir”, “Otomatik vitesli araç kullanması uygundur” gibi bir zorunluluğu değil, tercihi veya olasılığı ifade edebilen değerlendirmeleri içeren raporlara istinaden işlem yapılmaz. Ancak, taşıtın hareket ettirici aksamında özel tertibat yaptırılması gerektiğine dair değerlendirmeyi içermemekle veya olasılığı ifade edebilen değerlendirmeler içermekle birlikte, raporda yer alan tespit ve açıklamalardan (sağ veya sol kol/bacak uzuv yokluğu veya uzuvların fonksiyonlarını yitirdiği/yerine getirmediği/kullanılamadığı ve benzeri) özel tertibat gerekliliğinin açıkça anlaşılması halinde, bu raporlara istinaden de işlem yapılabilir.

Diğer taraftan, istisnadan yararlanılabilmesi için ayrıca H sınıfı veya engellilik durumu itibarıyla istisna kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel tertibata/tertibatlara ilişkin ibareleri (kod numarasını/numaralarını) içeren sürücü belgesini haiz olunması şarttır. Ancak, sürücü belgesinde özel tertibat kodlarının bulunması, istisnadan yararlanmak için gerekli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Engelliliği ile sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair değerlendirme bulunan engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumunun ne yönde bir tertibat gerektirdiğinin tespitinde, sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kodları dikkate alınır. Bu kodların engellilik sağlık kurulu raporunda tespit edilen engellilik durumu ile uyumlu olması gerekir.

Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumu ile sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kodlarının uygunluğu belirlenirken engellilik sağlık kurulu raporundaki teşhis ve/veya bulgular esas alınır. Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumu ile sürücü belgesinde yer alan özel tertibat kod/kodlarının uyumlu olmaması halinde istisna kapsamında işlem tesis edilmez. Engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen engel durumundan, engelin hangi uzvu etkilediğinin açıkça anlaşılamaması nedeniyle tereddüde düşülmesi durumunda raporu düzenleyen hastaneden açıklama istenebilir.”

d) On birinci paragrafında yer alan “Özel tertibatlı veya özel tertibat yaptırılan taşıtların maluliyeti veya engelliliği ile kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “Maluliyet veya engel durumu itibarıyla sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair engellilik sağlık kurulu raporunun bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

e) On üçüncü paragrafında yer alan “maluliyeti veya engelliliği ile özel tertibat yaptırılan taşıtları kullanabileceğine dair engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneği” ibaresi “maluliyet veya engel durumu itibarıyla sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair engellilik sağlık kurulu raporunun bir örneği (elektronik ortamda teyit edilemeyenler için, aslı veya noter onaylı örneği)” şeklinde değiştirilmiştir.

f) On dördüncü paragrafında yer alan “incelenerek,” ibaresinden sonra gelmek üzere “engellilik sağlık kurulu raporunda sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanılması gerektiğine dair değerlendirmenin bulunduğu, sürücü belgesinin engele uygun özel tertibat kodunu/kodlarını içerdiği ve” ibaresi eklenmiş, “Bu tespit üzerine,” ibaresi “Bu tespitler ve bahsi geçen raporun geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/C/1.5) bölümünün;

a) Onuncu paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu,” ibaresi “Cumhurbaşkanı,” şeklinde değiştirilmiştir.

b) On birinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporu” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporları” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporları veya ÇÖZGER’ler” şeklinde değiştirilmiştir.

c) On ikinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’inin” şeklinde değiştirilmiş ve paragrafın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İlgili mevzuat uyarınca, malul veya engelli adına düzenlenen en son tarihli rapordan önce düzenlenen raporlar, süresine bakılmaksızın yeni rapor tarihinden sonra yapılacak başvurular bakımından geçersiz olduğundan, malul veya engellinin birden fazla engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER’inin bulunması halinde bu uygulamada en son tarihli rapora istinaden işlem yapılır.”

ç) On üçüncü paragrafında yer alan “Engelli sağlık kurulu raporunda,” ibaresi “Engellilik sağlık kurulu raporunda veya ÇÖZGER’de,” şeklinde değiştirilmiştir.

d) On dördüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Aynı şekilde, ÇÖZGER’e istinaden istisnadan yararlanılması ve taşıtın alındığı tarihten itibaren beş yıllık süre içinde malul veya engellinin 18 yaşını doldurması halinde, ÖTV istisnasının devamı için erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu ibrazı aranmaz.”

e) On beşinci paragrafında yer alan “engelli sağlık kurulu raporunun” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporunun veya ÇÖZGER’in” şeklinde, “engelli sağlık kurulu raporu” ibaresi “engellilik sağlık kurulu raporu veya ÇÖZGER” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin;

a) (II/C/3) bölümünün başlığında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) (II/C/3.1) bölümünde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) (II/C/3.2) bölümünde yer alan “Başbakanlığa” ibareleri “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde, “Başbakanlık” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde, “Başbakanlıktan” ibaresi “Cumhurbaşkanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin;

a) (IV/B) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kayıt ve tescili yapılan taşıtlar, bu Kanun uygulamasında “kayıt ve tescile tabi olmayanlar” olarak değerlendirildiğinden, motorlu araç ticareti yapan ithalatçılar tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceği bilinmeden ÖTV ödenmeksizin ithal edilen veya imalatçısı/ithalatçısı tarafından motorlu araç ticareti yapanlara teslim edilen kayıt ve tescile tabi olan taşıtların, sonradan ithalatçılar veya motorlu araç ticareti yapanlarca Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi halinde, bu teslime ilişkin ÖTV, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi gerçekleştiren tarafından Tebliğin (IV/C/1, 2 ve 3.2) bölümlerindeki açıklamalar çerçevesinde vergi dairesine beyan edilir.”

b) (IV/C/3.2) bölümünün son paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Kayıt ve tescile tabi taşıtların motorlu araç ticareti yapanlar tarafından, münhasıran Türk Silahlı Kuvvetlerine kayıt ve tescile tabi olmayan taşıt olarak teslim edilmesi halinde bu taşıtlara ilişkin (2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin, sadece ÖTV’ye tabi işlemlerin bulunduğu dönemlerde verilmesi mümkündür.”

c) (IV/G/1) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (VI/E/1.3) bölümünün üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Söz konusu devir veya işletme kayıtlarından çıkarmaya ilişkin işlemlerin iki yıllık süre içinde gerçekleştirilmemesi halinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler (ÖTV ve ÖTV’den kaynaklanan KDV), alıcıdan (istisnadan faydalanandan) vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu işlemler iki yıllık süre içinde gerçekleştirilmekle (ve gerçekleştirildiği vergi dairesince tespit edilmekle) birlikte aranan belgelerin bu süre içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmemesi halinde, istisnadan yararlanan adına Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikinci derecede usulsüzlük cezası kesilir.”

MADDE 9 – Bu Tebliğin;

a) 4 üncü maddesinin (ç) bendi ile Özel Tüketim Vergisi (II) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1.3) bölümüne eklenen on ikinci ve on üçüncü paragraflar, yayımı tarihinden itibaren istisna kapsamında tesis edilecek işlemlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

10 Ağustos 2019 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 30858

0 thoughts on “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (Engelli Araçları hk)

 1. Francisshurf Yanıtla

  Yorumunuz denetim bekliyor.

  По утверждению ведущих сомелье, 30% вкусового качества напитка зависит от правильно подобранного стеклянного фужера, и всерьез в этом поглощать доза правды.

  В какой-то мере стеклянная посуда имеет разум ради игристых напитков. Поэтому накануне тем наравне покупать дорогой игристый питье, нужно вмещать правильные бокалы-блюдца чтобы шампанского.

  Который такое бокалы ради шампанского https://yarmarka-podarkov.ru/catalog/bokaly-dlya-shampanskogo/
  Само шампанское – это образцовый французский напиток, что ранее подавали королевским семьям и больно богатым людям в качестве аперитива перед подачей основного блюда.

  Безотлагательно без шампанского сложно представить проведение Нового Возраст, именно из-за него шампанское стало культовым напитком любого новогоднего стола.

  Для протяжении 3-х веков бокалы чтобы шампанского меняли свою форму и размер. Изначально они были большого размера и сообразно своему виду напоминали нам графины.

  Однако со временем они начали заключать приталенную форму и значительно уменьшились и стали заключаться похожими на привычные всем бокалы чтобы шампанского.

  В 18-ом веке в одной из французских провинций ловкий знаток начал изготавливать бокалы в виде тюльпанов. Эта задумка пришлась по душе жителям окрестностей, и позже бокал в виде тюльпана стал достоянием их региона.

  Многие спрашивают, как называется блюдце для шампанского? Определённого названия у него пропали, а есть только классификация сообразно европейским стандартам и специальная нумерация в зависимости через формы.

  Безотлагательно блюдца перед шампанское имеют много разных форм, они отличаются своими размерами и предназначены чтобы разных светских мероприятий.

  Среди всех разновидностей выделяют:
  Вытянутые с зауженными краями.
  Конусовидные – это перевёрнутый конус.
  Блюдца с различными дизайнерскими гравировками.
  Простые стаканы без ножек.

  Как называются бокалы ради разных напитков
  Для каждого напитка существует особенный бокал, а у каждого бокала есть свое имя:

  Чтобы белых и красных вин используются бокалы чтобы вина.
  Игристые преступление, шампанское и некоторые цель коктейлей традиционно подаются в фужерах.
  Ликеры, водка, абсент, херес и вермут распиваются из рюмок.
  Ради пива используются кружки.
  Современные технологии позволяют делать ожидание бокалов всякий формы и дизайна.

  Шампанское является одним из самых популярнейших алкогольных напитков. Его пьют и на Свежий Год, и на сутки рождения. Его зачастую дозволительно увидеть для светских мероприятиях и встречах давних друзей. Шампанское принято подавать в специальных бокалах – фужерах. Они же в свою очередь делятся на изрядно видов.

  Фужером считается тесный бокал вытянутой формы для высокой ножке.
  Давайте разберем эти моменты более подробно:
  Флюте. Такая посуда имеет куда более романтичное и понятное слово: бокал-флейта либо фужер-флейта. Такая вытянутая характер посуды чтобы игристого причина считается классической и самой распространенной. Флюте предварительно подачей напитка следует очень хорошо охладить. Желание, перед образования инея на стеклянных стенках фужера.
  Как правило, для шампанского используются классические бокалы вытянутой формы.

  Забавный быль: беспричинно точно «флейта» используется уже на протяжении нескольких столетий, то было замечено, сколько именно такая выкройка способствует появлению в жидкости более активных и явных пузырьков газа и их красивому подниманию на поверхность. А ведь именно изза такое сорт и ценят шампанское.

  Кубок. Такой разряд шампанского беспричинно же имеет второе слово, только уже менее романтичное и изысканной: бокал-чаша. Подобная чаша чтобы шампанского иначе любого другого игристого вина имеет необыкновенно широкое горлышко. А вероятно место испарения пузырьков газа намного больше и помощью порядком минут от них практически ничего не останется. Чаша иначе кубок подходит для тех людей, которые опрометью пьянеют, и хотят отсрочить этот момент. Кубок получил большую репутация в тридцатых-сороковых годах прошлого столетия.
  Безотлагательно подобную тару позволительно встретить неужели который на мероприятиях, где предусмотрена пирамида из бокалов с шампанским.

  Тюльпан обладает элегантным внешним видом. Он встречается намного реже «флейты» и уж тем более «кубка». Это обусловлено тем, что он используется чуть теми людьми, которые по-настоящему ценят и любят обширный и теплой любовью шампанское и игристые белые вина. Формой «тюльпан» напоминает «флейту», однако обладает более большим объемом. Судьба расширяется к центру и немного сужается в диаметре к краям, словно цветок тюльпана, которому осталось весь малость времени до полного расцветания и раскрытия бутона. Маленькая площадь контакта с воздухом позволяет хранить игривые пузырьки якобы позволительно дольше и собрать всегда ароматы в единственный, при этом пары алкоголя не бьют в нос. В дополнение к этому можно отметить и то, сколько стиль напитка попадает на нужные части языка и равномерно по нему распределяется.
  Удвоение диаметра посуды сообразно центру позволяет букету шампанского лучше раскрыться, а вкусу сконцентрироваться.

  Из каких бокалов который пьют
  Подводя итоги: бокалы формы «тюльпан» следует облюбовать, ежели в вашем меню часто встречаются игристые причина премиум класса высших сортов, для средней ценовой категории подойдут и классические «флейты».

  Чаще всего фужеры изготавливаются из тонкого стекла или из хрусталя, только это более драгоценный видоизменение для ценителей.

  Настоящие ценители причина знают, что отдельный качество такого благородного напитка требует чтобы себя разобщенный характер посуды.

  Видов бокалов для напитков существует великое множество.

  Бокалы чтобы красного причина завсегда большого объёма, а сама чаша имеет округлую форму значительного диаметра.

  Трудно поверить, но вкус, качество и даже цвет вина напрямую довольно зависеть от того, какой формы, размера бокал и из какого стекла он был изготовлен. В этом будет очень просто убедится, просто продегустировав напитки из одной и той же бутылки, разлив его, возьмем, в кофейную кружку или рюмку. Чувство напитка из рюмки будет усильно отличаться через его вкуса из специального бокала.

  Напитки, соприкасаясь и взаимодействуя с воздухом, полностью раскрывает свой стиль и качество, ведь диаметр сосуда позволяет это делать.

 2. Francisshurf Yanıtla

  Yorumunuz denetim bekliyor.

  По утверждению ведущих сомелье, 30% вкусового качества напитка зависит через правильно подобранного стеклянного фужера, и действительно в этом поглощать часть правды.

  В какой-то мере стеклянная посуда имеет разум ради игристых напитков. Поэтому предварительно тем как покупать дорогой игристый напиток, нуждаться вмещать правильные бокалы-блюдца для шампанского.

  Который такое бокалы чтобы шампанского https://yarmarka-podarkov.ru/catalog/bokaly-dlya-shampanskogo/
  Само шампанское – это лучший французский напиток, что ранее подавали королевским семьям и очень богатым людям в качестве аперитива накануне подачей основного блюда.

  Немедленно без шампанского сложно представить проведение Нового Возраст, именно из-за него шампанское стало культовым напитком любого новогоднего стола.

  Для протяжении 3-х веков бокалы чтобы шампанского меняли свою форму и размер. Изначально они были большого размера и сообразно своему виду напоминали нам графины.

  Однако со временем они начали заключать приталенную форму и гораздо уменьшились и стали быть похожими для привычные всем бокалы ради шампанского.

  В 18-ом веке в одной из французских провинций ловкий мастер начал изготавливать бокалы в виде тюльпанов. Эта задумка пришлась по душе жителям окрестностей, и позже бокал в виде тюльпана стал достоянием их региона.

  Некоторый спрашивают, как называется блюдце для шампанского? Определённого названия у него отрицание, а глотать всего разделение по европейским стандартам и специальная нумерация в зависимости от формы.

  Безотлагательно блюдца под шампанское имеют множество разных форм, они отличаются своими размерами и предназначены чтобы разных светских мероприятий.

  Между всех разновидностей выделяют:
  Вытянутые с зауженными краями.
  Конусовидные – это перевёрнутый конус.
  Блюдца с различными дизайнерскими гравировками.
  Простые стаканы без ножек.

  Якобы называются бокалы ради разных напитков
  Для каждого напитка существует частный бокал, а у каждого бокала лупить свое слово:

  Ради белых и красных вин используются бокалы ради вина.
  Игристые преступление, шампанское и некоторые виды коктейлей традиционно подаются в фужерах.
  Ликеры, напитки, абсент, херес и вермут распиваются из рюмок.
  Ради пива используются кружки.
  Современные технологии позволяют делать виды бокалов всякий формы и дизайна.

  Шампанское является одним из самых популярнейших алкогольных напитков. Его пьют и для Новобранец Год, и на день рождения. Его зачастую позволительно увидеть на светских мероприятиях и встречах давних друзей. Шампанское принято предлагать в специальных бокалах – фужерах. Они же в свою очередь делятся для несколько видов.

  Фужером считается узкий бокал вытянутой формы на высокой ножке.
  Давайте разберем эти моменты более подробно:
  Флюте. Такая посуда имеет куда более романтичное и понятное слово: бокал-флейта либо фужер-флейта. Такая вытянутая модель посуды ради игристого преступление считается классической и самой распространенной. Флюте перед подачей напитка следует очень хорошо охладить. Желательно, предварительно образования инея для стеклянных стенках фужера.
  Как принцип, чтобы шампанского используются классические бокалы вытянутой формы.

  Интересный случай: беспричинно словно «флейта» используется уже для протяжении нескольких столетий, то было замечено, который именно такая модель способствует появлению в жидкости более активных и явных пузырьков газа и их красивому подниманию для поверхность. А ведь именно после такое сорт и ценят шампанское.

  Кубок. Такой очертание шампанского так же имеет второе имя, только уже менее романтичное и изысканной: бокал-чаша. Подобная судьба ради шампанского разве любого другого игристого причина имеет необыкновенно широкое горлышко. А следовательно место испарения пузырьков газа намного больше и посредством изрядно минут от них практически нисколько не останется. Судьба иначе кубок подходит для тех людей, которые бегло пьянеют, и хотят отсрочить этот момент. Кубок получил большую популярность в тридцатых-сороковых годах прошлого столетия.
  Теперь подобную тару можно встретить или что для мероприятиях, где предусмотрена пирамида из бокалов с шампанским.

  Тюльпан обладает элегантным внешним видом. Он встречается намного реже «флейты» и быстро тем более «кубка». Это обусловлено тем, который он используется только теми людьми, которые по-настоящему ценят и любят гигантский и теплой любовью шампанское и игристые белые вина. Формой «тюльпан» напоминает «флейту», но обладает более большим объемом. Судьба расширяется к центру и немного сужается в диаметре к краям, словно цветок тюльпана, которому осталось весь капелька времени накануне полного расцветания и раскрытия бутона. Маленькая площадь контакта с воздухом позволяет уберегать игривые пузырьки якобы можно дольше и собрать все ароматы в сам, около этом туман алкоголя не бьют в нос. В прибавление к этому можно отметить и то, сколько вкус напитка попадает для нужные части языка и равномерно по нему распределяется.
  Возвышение диаметра посуды по центру позволяет букету шампанского лучше раскрыться, а вкусу сконцентрироваться.

  Из каких бокалов что пьют
  Подводя итоги: бокалы формы «тюльпан» следует избирать, если в вашем список зачастую встречаются игристые вина премиум класса высших сортов, ради средней ценовой категории подойдут и классические «флейты».

  Чаще только фужеры изготавливаются из тонкого стекла или из хрусталя, но это более желанный разночтение для ценителей.

  Настоящие ценители вина знают, который каждый сорт такого благородного напитка требует чтобы себя отдельный вид посуды.

  Видов бокалов ради напитков существует великое множество.

  Бокалы для красного причина навеки большого объёма, а сама чаша имеет округлую форму значительного диаметра.

  Трудно поверить, но стиль, благовоние и даже окраска преступление напрямую будет зависеть от того, какой формы, размера бокал и из какого стекла он был изготовлен. В этом будет очень просто убедится, просто продегустировав напитки из одной и той же бутылки, наводнение его, возьмем, в кофейную кружку иначе рюмку. Вкус напитка из рюмки будет усильно отличаться от его вкуса из специального бокала.

  Вино, соприкасаясь и взаимодействуя с воздухом, весь раскрывает частный чувство и качество, ведь диаметр сосуда позволяет это делать.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir